Company Name

3.3.2014
Predaj bytov v bytovom dome MALAČAN

Prenájom rodinných domov vo Veľkých Levároch od 400 € / mesiac

 
 
Mapa

Stavebný pozemok - Malacky, Továrenská ul.


Areál  v priemyselnej zóne mesta Malacky – pozemok  na Továrenskej ulici v Malackách – parc. č. 5367/21, výmera 10 748 m2

Pozemok sa nachádza v intraviláne mesta Malacky, pre nákladnú dopravu je prístupný:

  •  z diaľnice Bratislava – Kúty, odbočka Malacky, po cca 100 m na kruhovom objazde smer Priemyselný park, po cca 1000 m po novovybudovanej komunikácii a po ďalších cca 800 m po Továrenskej ulici vedenej stále ako hlavná cesta
  • z diaľnice Bratislava – Kúty, odbočka na Zohor – Plavecký Štvrtok, po ceste I.triedy cca 15 km pred železničným nadjazdom na „Y“-križovatke vpravo na obslužnú komunikáciu priemyselného parku za rybníkom až na kraj mesta  Malacky na Továrenskej ulici

V blízkej vzdialenost po obslužnej komumnikácii naväzujúcej na Továrenskú ulicu sa  nachádzajú firmy „Fritz-strojárenská výroba“,  „Karovič – výroba betónu“, Prapol – cestná doprava a Sweedwood – drevospracujúci podnik. Smerom do mesta sú ďalšie firmy zodpovedajúce svojou výrobou priemyselnému areálu, ako TOWER AUTOMOTIVE, Zinkovňa, Schafy, stavebniny, Stanice technickej kontroly motorových vozidiel ( STK), ....
            Na predmetnom pozemku bola rozhodnutím mesta Malacky pod č.j. ODSP/1758/08/BS z 22.10.2008 umiestnená stavba s využitím pre potreby priemyselného areálu. Predmetný pozemok je vedený celý ako zastavaná plocha o výmere 10 748 m2. Územným rozhodnutím bolo stanovené využitie a zastavanie predmetného pozemku nasledovne :

  • 30 % z pozemku = 3 224 m2 ako zalesnený pozemok z dvoch strán, a to smerom k jestvujúcemu chránenému územie rybníkov a smerom k Továrenskej ulici k susednému pozemku železníc ( parc. č.5367/16 )
  • 30 % z pozemku = 3 224 m2 ako spevnené plochy a komunikácie
  • 40 % z pozemku = 4 300 m2 na výstavbu halového stavebného objektu

V tesnej blízkosti pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, zabezpečujúce prívod energetických médií a vody.
V náväznosti na toto územné rozhodnutie bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na I. etapu stavby ( oplotenie areálu, úprava terénu staveniska a výsadba izolačnej zelene). V súčasnej dobe je vydané stavebné povolenie na uvedené objekty stavby, doteraz bola vykonaná aj čiastočná úprava terénu staveniska v zmysle predmetného povolenia.

V prílohe sú doložené doklady potvrdzujúce vlastnícke vzťahy k pozemku a situačné výkresy vrátane situácie širších vzťahov lokality mesta Malacky.


Copyright © 2008 STAVA stavebná firma, Malacky. Všetky práva vyhradené. programmers freelance
Dizajn: www.abcomp.eu, Malacky